06 - 178 50 255     Postbus 1713, 3800 BS Amersfoort     zorg@vgan.nl

Privacy Reglement

1. Inleiding

Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen, hierna VCZ, verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor dossiervorming in het kader van de collectieve zorgverzekering die ten behoeve van haar deelnemers is afgesloten bij een zorgverzekeraar. VCZ verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor gegevens dienen te worden verzameld en verwerkt. Gegevens van deelnemers worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Wet verwerkt. VCZ verzamelt en gebruikt persoonsgegevens, in hoofdzaak naam, adres, postcode en woonplaats, alleen als daarvoor goede reden is of als de deelnemer daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Bij de opslag en het gebruik van persoonsgegevens wordt de privacy van iedereen voldoende gewaarborgd. De persoonlijke levenssfeer van deelnemers wordt beschermd door het voorkomen van onnodige dan wel ongewenste verwerking of verstrekking van persoonsgegevens.

2. Recht op informatie

VCZ heeft een informatieplicht; dit betekent dat VCZ de persoon op wie de gegevens betrekking heeft, op diens schriftelijke verzoek laat weten wat VCZ met zijn/haar gegevens doet.

3. Recht op inzage

VCZ-deelnemers hebben het recht om inzage te verzoeken in hun eigen persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Na een schriftelijk verzoek tot inzage geeft VCZ binnen vier weken een overzicht van de gegevens. Tevens geeft VCZ informatie over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.

4. Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Na inzage kan de VCZ-deelnemer schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht) indien de door VCZ gebruikte gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5. Gebruik gegevens door VCZ

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Bij VCZ gaat het om dossiervorming in het kader van de collectieve zorgverzekering die ten behoeve van haar deelnemers is afgesloten bij een zorgverzekeraar. Bij het verstrekken van gegevens aan derden zal steeds gelden dat niet meer verstrekt zal worden dan nodig is voor het realiseren van de doelstelling waarvoor de gegevens worden verstrekt. VCZ neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerkingen tegen te gaan. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met VCZ ondertekenen zowel tijdelijke als vaste medewerkers een verklaring van geheimhouding. Bij aantreden als bestuurslid van de VCZ ondertekenen bestuursleden een verklaring van geheimhouding. Werknemers en bestuursleden mogen geen informatie of gegevens over deelnemers van VCZ op enigerlei wijze naar buiten brengen of ter beschikking stellen aan derden anders dan door VCZ met een derde partij is overeengekomen. Het is de werknemers en bestuursleden verboden om zowel tijdens als na afloop van het dienstverband c.q. zittingsperiode aan derden enige informatie, kennis of gegevens te verstrekken betreffende de zaken van de VCZ waarvan geheimhouding is opgelegd of waarvan de werknemer cq. bestuurslid redelijkerwijs mocht aannemen dat deze geheim waren.

VCZ

VCZ biedt gepensioneerde medewerkers van AkzoNobel en diens partner, kinderen, kleinkinderen en familieleden de mogelijkheid deel te nemen aan een kwalitatief hoogwaardige collectieve ziektekostenverzekering bij OZF-ACHMEA.

Aanmeldformulier

Contactgegevens

Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen

Postbus 1713
3800 BS Amersfoort

06 - 178 50 255

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.